Biber

D´Biber, dat ass d’Branche vun de jéngste Lëtzebuerger Guiden a Scouten.
D’Biber riichte sech u Kanner vu 6 bis 8 Joer.

Waat rappe si ëm?

Mir wëllen de Kanner d´Liewen am Grupp, wou ee fir deen aneren do ass, de Respekt fir deen aneren a fir d’Natur méi no bréngen.
D´Kanner solle fir déi Welt op där mir alleguer zesumme liewen begeeschtert ginn.
Duerch d’Kniwwel sollen d´Kanner hir eegen Talenter entdecken a mat verschiddene Materialien Bekanntschaft maachen.
Duerch d´Spill kënnen d´Kanner sech op eng aktiv an experimentell Manéier mat hirem Ëmfeld an hirer Ëmwelt auserneesetzen.


Mir campen am Summer zu Lëtzebuerg vum 16ten bis de 19ten Juli 2020!

Wou treffe si sech?

D´Biber treffe sech all Samschdeg (ausser an der Vakanz) am Home St Jean (Verlängerung vun der Rue Mont St. Jean) zu Butschebuerg.
Kontakt: biber.diddeleng@gmail.com

Eis Biber Cheffen

Sophie Krause


Bea Picard

Lisa Cloos


Ben Schwarz

Fränzi Kemp


Julie Gangler

Tessy Lorang


Manon Vinandy