Biber

D´Biber, dat ass d’Branche vun de jéngste Lëtzebuerger Guiden a Scouten.
D’Biber riichte sech u Kanner vu 6 bis 8 Joer.

Waat rappe si ëm?

Mir wëllen de Kanner d´Liewen am Grupp, wou ee fir deen aneren do ass, de Respekt fir deen aneren a fir d’Natur méi no bréngen.
D´Kanner solle fir déi Welt op där mir alleguer zesumme liewen begeeschtert ginn.
Duerch d’Kniwwel sollen d´Kanner hir eegen Talenter entdecken a mat verschiddene Materialien Bekanntschaft maachen.
Duerch d´Spill kënnen d´Kanner sech op eng aktiv an experimentell Manéier mat hirem Ëmfeld an hirer Ëmwelt auserneesetzen.

Wou treffe si sech?

D´Biber treffe sech all Samschdeg (ausser an der Vakanz) am Home St Jean (Verlängerung vun der Rue Mont St. Jean) zu Butschebuerg.
Kontakt: biber.diddeleng@gmail.com

Eis Biber Cheffen

Sophie Krause


Bea Picard

Lisa Cloos


Ben Schwarz

Fränzi Kemp


Julie Gangler

Tessy Lorang


Manon Vinandy